30 Nov, 2023 | Delhi

Rashtriya Gaurav Samman for Shri Jai Karan Sharma Founder Chetak Group

Shri Jai Karan Sharma Founder Chetak Group being conferred with Rashtriya Gaurav Samman for his outstanding contribution to society.

Glimpses of Events